Feedback
Zapisz się na darmowe powiadomienia o zbliżających terminach dotacji:

Podaj email:Feedback
Zapisz się na darmowe powiadomienia o zbliżających terminach dotacji:

Podaj email:Warunki realizacji:

 1. CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. świadczy Usługi w oparciu o informacje i dokumenty przedstawione przez Klienta, przyjmując założenie, że te informacje i dokumenty są prawdziwe i kompletne i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji i dokumentów. W związku z powyższym, Klient zobowiązuje się do:
 2. Dostarczenia CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. niezbędnych dokumentów i materiałów pozwalających na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w terminie wskazanym przez CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.
 3. Dostarczenia CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. uzupełnionejankiety w zakresie powiązań kapitałowych (MSP) w celu określenia statusu Klienta, w przypadku niewykazania lub niepełnego wykazania powiązań przez Klienta CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skuteczność złożenia wniosku z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług (wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie prowizyjne),
 4. udzielania CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.wszelkich informacji oraz dostarczania wszelkich dokumentów, które są niezbędne lub co najmniej mogą okazać się pomocne w przygotowaniu Wniosku o dofinansowanie w uprzednio uzgodnionych z CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. terminach,
 5. stosowania się przez Klienta do sugestii i zaleceń CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.dotyczących treści i formy dostarczanych przez Klienta dokumentów do Wniosku
 6. wyznaczania przez Klienta swoich kompetentnych reprezentantów odpowiedzialnych za współdziałanie z CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O..
 7. przesłania wszystkich informacji otrzymanych z instytucji pośredniczącej / zarządzającej naborem w terminie 1 dnia roboczego z jasną informacją kiedy odebrano pismo / maila – na maila przedstawiciela CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.. W przypadku nie otrzymania informacji od klienta, CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.zastrzega sobie prawo do wypłaty 25% success fee od wnioskowanej dotacji.
 8. CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.zobowiązana jest do świadczenia Usług z należytą starannością zachowaniem standardów zawodowych właściwych dla CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. Klient przyjmuje do wiadomości, że zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie gwarantuje uzyskania wsparcia.
 9. Z tytułu świadczonych Usług Klient zapłaci CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.wynagrodzenie podstawowe, określone w w/w ofercie. 50% za przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; 50% za złożenie wniosku o wsparcie.
 10. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonej w niniejszej Ofercie dotyczy przyznanej kwoty wsparcia(wg opublikowanej listy rankingowej, bądź też otrzymanego pisma o zatwierdzeniu projektu o wsparcie).
 11. Należne jest w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku przez Instytucję Oceniającą, płatne na podstawie wystawionej faktury proforma wystawionej przez CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 12. Zachowanie lub zaniechanie Klienta, na skutek którego lub w związku z którym Klient nie podpisał z Instytucją umowy dotyczącej wsparcia lub w inny sposób został pozbawiony możliwości pozyskania lub rozliczenia Dotacji nie ma wpływu na roszczenia CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.o wypłatę całości wynagrodzenia.
 13. W przypadku, gdy prace nad wnioskiem zostały wstrzymane na życzenie Klienta, przygotowany Wniosek nie został złożony z przyczyn nieleżących po stronie CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O., Wniosek nie został złożony na czas lub nie został złożony w sposób poprawny w wyniku błędu lub zaniechania nieleżącego po stronie CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.(w szczególności gdy Klient nie dostarczył w terminie wymaganych dokumentów lub dokumenty nie spełniały wymogów formalnych) lub złożony Wniosek zostanie wycofany przed etapem oceny na wniosek Klienta lub osób trzecich działających w jego imieniu, CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. zachowuje prawo do całości wynagrodzenia podstawowego i połowy wynagrodzenia prowizyjnego.
 14. Strony ponosić będą odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy oraz jedynie za szkody wyrządzone umyślnie naruszeniem istotnych zobowiązań Stron (z wyłączeniem rażącego niedbalstwa). Strony ponosiły będą odpowiedzialność wyłącznie za szkody rzeczywiście poniesione przez drugą stronę (damnum emergens), z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).
 15. W przypadku nieuregulowania przez Klienta wynagrodzenia wynikającego z niniejszej oferty, CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.uprawnione będzie do obciążenia Klienta kosztami prowadzenia czynności windykacyjnych mających na celu odzyskanie należnego CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. wynagrodzenia, w szczególności kosztów wpisu Klienta do rejestrów dłużników oraz Biur Informacji Gospodarczej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z ustawą z 08.03.2013 r. o terminach płatności w transakcjach handlowych – na co Klient wyraża zgoda podpisując niniejszą ofertę.
 16. W przypadku nie otrzymania dotacji, CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. obliguje sięponownego złożenia wniosku w kolejnej edycji programu z pominięciem opłaty za pisanie tego wniosku. Success fee pozostaje bez zmian.

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli tzw. RODO. Mając powyższe na uwadze Centrum Doradztwa sp. z o.o. pragnie przekazać niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Doradztwa sp. z o.o., adres: ul. Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice NIP:, 9542738729 REGON: 242891520, KRS: 0000415367 (dalej zwany Centrum) . Wszelkie informacje, w tym dotyczące ochrony Państwa prywatności, można uzyskać pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych, w szczególności do odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz przekazania informacji o obowiązujących przepisach i praktykach organów, jak również innych kwestiach prawnych lub gospodarczych. Powyższe jest wykonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

Dane mogą być ujawnione podwykonawcom Centrum , z pomocą których Centrum realizuje wskazane cele, w szczególności firmom informatycznym.

Centrum nie przekazuje danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane przechowywane są do momentu wniesienia sprzeciwu, a w razie zawarcia umowy, przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Ponadto każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale bez nich Centrum nie będzie mogło odpowiedzieć na zadane pytanie, udzielić informacji czy porady lub zaproponować zawarcia stosownej umowy.

Jednocześnie informujemy, że jako usługodawca strony internetowej oraz bloga, Centrum przechowuje i uzyskuje dostęp do tzw. plików cookies („ciasteczek”). Są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na Państwa twardych dyskach bądź innych nośnikach danych (np. telefonach) celem prawidłowego funkcjonowania strony oraz bloga Biura rachunkowego, ich konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności, monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań oraz audytu wyświetleń strony internetowej. Mają Państwo możliwość określić zasady przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Poprzez powyższe ustawienia wyrażają Państwo zgodę na pozyskiwanie i przechowywanie cookies przez Centrum.

W oparciu o Państwa dane osobowe Centrum nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W razie wątpliwości z chęcią odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

In the case of affiliated companies or holding companies, transfer pricing in transactions between the entities is very important. Thus, Tax2power offers assistance in preparation of transfer pricing documentation:

• transfer pricing analysis and documentation

• benchmarking

• planning and implementation of clearance principles for transactions between affiliated entities

• planning and implementation of pricing transfer policy

The implementation of tax optimisation and thorough planning in this field are important on every stage of the company.
Tax2power provides the following services:

• Assistance in selecting optimal form of business
• Assistance in restructuring processes (division, transformation, merger)
• Tax planning and the implementation of recommended solutions aimed at effective optimization of the Client's tax policy.
• Tax controlling (assistance in the implementation of tools for tax processes management)

Accounting of EU funds

• Establishment or legal transformation of companies that allows them to apply for EU funding

• Formal and legal control of EU funding proposals and projects

• Conducting training on management of cooperative connection and legal aspects of cluster organization.

• Preparation of contracts, regulations and other necessary documents for the project

• Assistance in the protection of intellectual and industrial property

Taxi2power is distinguished by its experienced specialists in the field of tax, accounting and law consultancy.

The company's offer includes the following: 


 • tax opinions and reports

 • written and verbal forms of assistance

 • tax optimisation services

 • legal representation (support in administrative or judicial proceedings)

 

Fundusze Unijne

Projekty unijne

Nie posiadasz funduszy na realizację projektu? Masz pomysł na biznes? Zgłoś się do nas!

czytaj więcej

Referencje

WspółpracaCentrum Doradztwa sp. z o.o.[Ltd.] is implementing the project under Measures 6.1 of the Innovative Economy Operational Programme 2007-2013. The project is cofounded by the European Regional Development Fund.