Feedback
Zapisz się na darmowe powiadomienia o zbliżających terminach dotacji:

Podaj email:Feedback
Zapisz się na darmowe powiadomienia o zbliżających terminach dotacji:

Podaj email:Warunki realizacji:

 1. CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. świadczy Usługi w oparciu o informacje i dokumenty przedstawione przez Klienta, przyjmując założenie, że te informacje i dokumenty są prawdziwe i kompletne i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji i dokumentów. W związku z powyższym, Klient zobowiązuje się do:
 2. Dostarczenia CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. niezbędnych dokumentów i materiałów pozwalających na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w terminie wskazanym przez CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.
 3. Dostarczenia CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. uzupełnionejankiety w zakresie powiązań kapitałowych (MSP) w celu określenia statusu Klienta, w przypadku niewykazania lub niepełnego wykazania powiązań przez Klienta CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skuteczność złożenia wniosku z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług (wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie prowizyjne),
 4. udzielania CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.wszelkich informacji oraz dostarczania wszelkich dokumentów, które są niezbędne lub co najmniej mogą okazać się pomocne w przygotowaniu Wniosku o dofinansowanie w uprzednio uzgodnionych z CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. terminach,
 5. stosowania się przez Klienta do sugestii i zaleceń CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.dotyczących treści i formy dostarczanych przez Klienta dokumentów do Wniosku
 6. wyznaczania przez Klienta swoich kompetentnych reprezentantów odpowiedzialnych za współdziałanie z CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O..
 7. przesłania wszystkich informacji otrzymanych z instytucji pośredniczącej / zarządzającej naborem w terminie 1 dnia roboczego z jasną informacją kiedy odebrano pismo / maila – na maila przedstawiciela CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.. W przypadku nie otrzymania informacji od klienta, CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.zastrzega sobie prawo do wypłaty 25% success fee od wnioskowanej dotacji.
 8. CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.zobowiązana jest do świadczenia Usług z należytą starannością zachowaniem standardów zawodowych właściwych dla CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. Klient przyjmuje do wiadomości, że zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie gwarantuje uzyskania wsparcia.
 9. Z tytułu świadczonych Usług Klient zapłaci CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.wynagrodzenie podstawowe, określone w w/w ofercie. 50% za przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; 50% za złożenie wniosku o wsparcie.
 10. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości określonej w niniejszej Ofercie dotyczy przyznanej kwoty wsparcia(wg opublikowanej listy rankingowej, bądź też otrzymanego pisma o zatwierdzeniu projektu o wsparcie).
 11. Należne jest w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku przez Instytucję Oceniającą, płatne na podstawie wystawionej faktury proforma wystawionej przez CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 12. Zachowanie lub zaniechanie Klienta, na skutek którego lub w związku z którym Klient nie podpisał z Instytucją umowy dotyczącej wsparcia lub w inny sposób został pozbawiony możliwości pozyskania lub rozliczenia Dotacji nie ma wpływu na roszczenia CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.o wypłatę całości wynagrodzenia.
 13. W przypadku, gdy prace nad wnioskiem zostały wstrzymane na życzenie Klienta, przygotowany Wniosek nie został złożony z przyczyn nieleżących po stronie CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O., Wniosek nie został złożony na czas lub nie został złożony w sposób poprawny w wyniku błędu lub zaniechania nieleżącego po stronie CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.(w szczególności gdy Klient nie dostarczył w terminie wymaganych dokumentów lub dokumenty nie spełniały wymogów formalnych) lub złożony Wniosek zostanie wycofany przed etapem oceny na wniosek Klienta lub osób trzecich działających w jego imieniu, CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. zachowuje prawo do całości wynagrodzenia podstawowego i połowy wynagrodzenia prowizyjnego.
 14. Strony ponosić będą odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy oraz jedynie za szkody wyrządzone umyślnie naruszeniem istotnych zobowiązań Stron (z wyłączeniem rażącego niedbalstwa). Strony ponosiły będą odpowiedzialność wyłącznie za szkody rzeczywiście poniesione przez drugą stronę (damnum emergens), z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).
 15. W przypadku nieuregulowania przez Klienta wynagrodzenia wynikającego z niniejszej oferty, CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.uprawnione będzie do obciążenia Klienta kosztami prowadzenia czynności windykacyjnych mających na celu odzyskanie należnego CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. wynagrodzenia, w szczególności kosztów wpisu Klienta do rejestrów dłużników oraz Biur Informacji Gospodarczej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z ustawą z 08.03.2013 r. o terminach płatności w transakcjach handlowych – na co Klient wyraża zgoda podpisując niniejszą ofertę.
 16. W przypadku nie otrzymania dotacji, CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O. obliguje sięponownego złożenia wniosku w kolejnej edycji programu z pominięciem opłaty za pisanie tego wniosku. Success fee pozostaje bez zmian.

 

Fundusze Unijne

Projekty unijne

Nie posiadasz funduszy na realizację projektu? Masz pomysł na biznes? Zgłoś się do nas!

czytaj więcej

Referencje

WspółpracaCentrum Doradztwa sp. z o.o.[Ltd.] is implementing the project under Measures 6.1 of the Innovative Economy Operational Programme 2007-2013. The project is cofounded by the European Regional Development Fund.